ماموریت

این شرکت با تکیه بر سه اصل، اخلاق، تعالی و تعهد اهداف و ماموریتهای زیر را مدنظر قرار داده است.

* طراحی معماری، نما و دکوراسیون داخلی

* طراحی بهینه ساختمانها و سبک سازی مهندسی مدیریت پیمان ساختمان به صورت کلید تحویل

* سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت ویلاسازی و سبک سازی با سازه LSF یا CFS

* تامین مصالح و محصولات مرتبط با ساخت و ساز خشک

* جلــب رضایــت کارفرمایــان از طریــق ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و انجـام تعهـدات بـا کیفیـت تضمیـن شـده، در زمـان مقـرر و بـا هزینـه بهینـه

* شاخص بودن در میان شرکتهای ساختمانی از نظر کیفیت کار اجرائی

* رعایــت اصــول ایمنــی ، بهداشــت و رعایــت اصــول زیســت محیطــی در پــروژه هــا

* ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان

* شـرکت پیشروسازان آریا بـا حدود 15 سال تجربـه حضـور در زمینـه پیمانـکاری بخـش ابنیـه و بـا توجـه بـه نیـاز کارفرمایـان محتـرم آمـاده ارائـه خدمـات در قالـب قراردادهای مختلـف می باشد.

فهرست