ماموریت ما

ارزش آفرینی و سودآوری از طریق فعالیت در صنعت ساختمان و خلق بناهای برتر و ماندگار برای نیل به اهداف بالا، نظام مدیریت کیفیت شرکت پیشروسازان آریا بر اساس استاندارد های مختلف می باشد و بر این اساس ساختار سازمانی مناسب‌، برنامه‌ریزی مدون، زمان‌بندی و نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت ایشان، به عنوان مهمترین عوامل اجرای مجموعه، ایجاد و برقرار می‌گردد.استقرار و استمرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد آن بوده، همچنین مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان شرکت است.در این راستا‌، همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام مدیریت کیفیت در شرکت پیشرو سازان آریا را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.

فهرست